วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

การประชาสัมพันธ์น้ำดื่มดุสิตา

     นักศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการประชาสัมพันธ์น้ำดื่มดุสิตา โดยใช้ชื่อโครงการว่า ดุสิตามหาสนุก เพื่อตอกย้ำถึงตราสินค้าของโครงการน้ำดื่ม ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ อาทิ กิจกรรมปาเป้า กิจกรรมตอบคำถามเพื่อลุ้นรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งท่านใคที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมงานได้ ณ บริเวณลานสวนดุสิตโพล มรภ.สวนดุสิตตัวอย่างคำกล่าวเปิดงาน

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
กราบบังคมทูลพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย  ครั้งที่ 3
เรื่อง  พัฒนาการของรัฐในประเทศไทย  จากหลักฐานทางโบราณคดี
โดย
ฯพณฯ  บุญชู  ตรีทอง  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  ห้องภาณุรังษี  โรงแรมรอยัลริเวอร์
วันที่  11  ธันวาคม  2538
__________
....  กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
พระพุทธเจ้า  นายบุญชู  ตรีทอง  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  ในนามของมหาวิทยาลัย  มีเกียรติที่ร่วมประชุมอยู่    ที่ชุมนุมนี้รู้สึกปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาททรงพระกรุณรับเป็นองค์ที่ปรึกษาของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส ไทย  เช่นเดียวกับ  2  ครั้งแรก  และยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประชุมในวันนี้ด้วย  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถึงที่มาโดยสังเขปดังนี้
ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยในหลายสาขา  สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปกรซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของประเทศที่มีการ ...  ด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ศิลปะจารึกและภาษาศาสตร์  รัฐบาลฝรั่งเศส  ซึ่งมีนักวิชาการที่มีความสามารถและผลงานในด้านนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  ได้ให้ความสนับสนุนทั้งการให้ทุนการศึกษาการฝึกอบรม  การศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน  และการจัดประชุมทางวิชาการเช่นครั้งนี้  เป็นต้น  การให้ความร่วมมือดังที่ได้กราบทูลมาแล้ว  ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อการเรียนการสอน  และการสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก
...  ประชุมทางวิชาการระดับชาตินี้ที่ได้จัดเป็นครั้งแรก  ในปี  2531  และครั้งที่ 2  ในปี  2534  ได้มี...  ตื่นตัวทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางโบรณคดีอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการจัดประชุมครั้งที่  3  นี้มีดังนี้
1.      เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุ  40  พรรษา
2.      เพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐต่าง ๆ ในประเทศไทย  โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี
3.      เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
4.      เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการผู้เข้าร่วมประชุม  ได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยต่อวงวิชาการที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง

การประชุมครั้งนี้มีกำหนด  3  วัน  คือ  ในวันที่  11  และ  12  ธันวาคม  เป็นการเสนอผลงานวิจัย  และวันที่  13  ธันวาคม  เป็นการทัศนศึกษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีมีผู้เสนอผลงานวิจัย  13  เรื่อง  จากนักวิจัยฝรั่งเศส  5  คน  และนักวิจัยไทย  14  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประมาณ  100  คน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส ไทย  ครั้งที่ 3  เรื่อง  พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี  เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผู้เข้าร่วมประชุม
                                                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
กราบบังคมทูลพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย  ครั้งที่ 3
เรื่อง  พัฒนาการของรัฐในประเทศไทย  จากหลักฐานทางโบราณคดี
โดย
ฯพณฯ  บุญชู  ตรีทอง  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  ห้องภาณุรังษี  โรงแรมรอยัลริเวอร์
วันที่  11  ธันวาคม  2538
__________
....  กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
พระพุทธเจ้า  นายบุญชู  ตรีทอง  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  ในนามของมหาวิทยาลัย  มีเกียรติที่ร่วมประชุมอยู่    ที่ชุมนุมนี้รู้สึกปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาททรงพระกรุณรับเป็นองค์ที่ปรึกษาของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส ไทย  เช่นเดียวกับ  2  ครั้งแรก  และยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประชุมในวันนี้ด้วย  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถึงที่มาโดยสังเขปดังนี้
ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยในหลายสาขา  สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปกรซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของประเทศที่มีการ ...  ด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์ศิลปะจารึกและภาษาศาสตร์  รัฐบาลฝรั่งเศส  ซึ่งมีนักวิชาการที่มีความสามารถและผลงานในด้านนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  ได้ให้ความสนับสนุนทั้งการให้ทุนการศึกษาการฝึกอบรม  การศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน  และการจัดประชุมทางวิชาการเช่นครั้งนี้  เป็นต้น  การให้ความร่วมมือดังที่ได้กราบทูลมาแล้ว  ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อการเรียนการสอน  และการสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก
...  ประชุมทางวิชาการระดับชาตินี้ที่ได้จัดเป็นครั้งแรก  ในปี  2531  และครั้งที่ 2  ในปี  2534  ได้มี...  ตื่นตัวทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางโบรณคดีอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการจัดประชุมครั้งที่  3  นี้มีดังนี้
1.      เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุ  40  พรรษา
2.      เพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐต่าง ๆ ในประเทศไทย  โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี
3.      เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
4.      เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการผู้เข้าร่วมประชุม  ได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยต่อวงวิชาการที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง

การประชุมครั้งนี้มีกำหนด  3  วัน  คือ  ในวันที่  11  และ  12  ธันวาคม  เป็นการเสนอผลงานวิจัย  และวันที่  13  ธันวาคม  เป็นการทัศนศึกษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีมีผู้เสนอผลงานวิจัย  13  เรื่อง  จากนักวิจัยฝรั่งเศส  5  คน  และนักวิจัยไทย  14  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประมาณ  100  คน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส ไทย  ครั้งที่ 3  เรื่อง  พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี  เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผู้เข้าร่วมประชุม
                                                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

การกล่าวรายงาน – กล่าวเปิดงาน


1.      กล่าวรายงาน
การกล่าวรายงานเป็นการบอกหรือแจ้งให้ผู้ที่มาร่วมงาน  ได้แก่  ประธานเปิดงานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุมสัมมนา  หรือผู้ร่วมงานทราบถึงกิจการแนวนโยบาย  หรือวิธีดำเนินการจัดงาน
                   การกล่าวรายงานประธานดำเนินงานมักเป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งผู้กล่าวรายงานต้องนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการเป็น  3  ทำดังนี้
ทำที่ 1   ทำทำไม
ทำที่ 2   ทำเพื่ออะไร
ทำที่ 3   ทำอย่างไร
การกล่าวรายงานมีข้อควรกล่าวดังนี้
1.      ปฏิสันถาร
2.      กล่าวขอบคุณประธานเปิดงานที่มาเป็นเกียรติ
3.      กล่าวถึงความเป็นมา  ความสำคัญ  หรือเหตุผลการจัดงาน (ทำที่ 1)
4.      กล่าวถึงวัตถุประสงค์  (ทำที่ 2)
5.      วิธีดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  (ทำที่ 3)
6.      กล่าวเชิญประธานเปิดงาน  กล่าวเปิดงาน

2.                    กล่าวเปิดงาน
เมื่อประธานจัดงานกล่าวรายงานจบลง  ประธานในพิธีจะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน  หัวใจของการกล่าวเปิดงาน  คือ  กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดงาน  จัดกิจกรรม  หรือจัดสร้าง
การกล่าวเปิดงานมีข้อควรกล่าว  ดังนี้
1.                        การปฏิสันถาร
2.                        การแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติ
3.                        ความสำคัญของการจัดงาน
4.                        กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณและคณะทำงาน
5.                        กล่าวอวยพรคณะทำงานและผู้มาร่วมงาน
6.                        กล่าวเปิดงาน